งานวิจัย/งานสร้างสรรค์

วิจัยและงานสร้างสรรค์
  • สาขาวิชาภาพถ่าย
  • สาขาวิขาออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
  • บัณฑิตศึกษา ด้านการออกแบบ